LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Internetveikala www.sheepberry.ee lietošanas noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Interneta veikala lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka Sheepberry OÜ interneta veikala www.sheepberry.ee (turpmāk – e-veikala) lietošanas kārtību.
1.2. Pārdevējs ir Sheepberry OÜ, reģistrācijas Nr. 14332059, juridiskā adrese: Ala-Veski talu, Nursi küla, Rõuge vald, Võrumaa, 66712, Igaunija (turpmāk – Pārdevējs).
1.3. Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziska persona, vai juridiska persona, kura veic preču pasūtījumu e-veikalā.
1.4. Ja Pircējs veic pasūtījumu, tiek parezumēts, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt bez iebildumiem.
1.5 Starp Pārdevēju un Pircēju, kas veic pasūtījumu e-veikalā, tiek slēgts Distances līgums (turpmāk – Līgums). Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Līgums ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei, proti, līdz pasūtījuma apmaksai un preces nodošanai. Šī punkta nosacījumi ir attiecināmie uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti e-veikalā.
1.6 Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji veikt grozījumus Noteikumos, tos publicējot https://www.sheepberry.ee/noteikumi.
1.7. Pircēja veiktajam pasūtījumam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas bijuši spēkā pasūtījuma veikšana brīdi.
1.8. Cenas e-veikalā norādītas eiro. Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.
1.9. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt preču piedāvājumu, cenas, kā arī piemērot precēm atlaides. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.
1.10. E-veikalā attēlos redzamās preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem dabā var atšķirties no attēlos redzamajam precēm. Attēliem ir informatīvs raksturs.

2. PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Lai iegādātos preces e-veikalā, jāveic šādas darbības:
2.1.1. izvēlēties preci (vai preces), aizpildiet pasūtījuma formu,
2.1.2. pēc pasūtījuma formas aizpildīšanas nospiest “Nosūtīt”;
2.1.3. Pirkuma maksa pilnā apmērā veicama bezskaidras naudas norēķinu veidā.
2.2. Pirkuma apmaksa ir iespējama ar bankas pārskaitījumu.

2.3. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot e-veikala pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, gadījumā, ja:
2.3.1.prece vairs nav pieejama Pārdevēja noliktavā, vai nav pieejama daudzumā, kādā to vēlas iegādāties Pircējs;
2.3.2. tehnisku iemeslu dēļ e-veikalā norādītā preces cena un/vai parametri neatbilst faktiskajai preces cenai un/vai parametriem;
2.3.3. Pircējs nav iepazinies ar e-veikala Noteikumiem.
2.4. Pasūtījums ir apmaksājams nekavējoties. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums.
2.5. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Elektroniskā pasta sūtījums uzskatāms par saņemtu tajā pašā dienā, kurā tas nosūtīts.
2.6. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot e-veikala e-pasta adresi – ieva@sheepberry.ee.

3. PASŪTĪJUMA PIEGĀDE, PIEGĀDES IZMAKSAS UN RISKI

3.1. Veicot pasūtījumu e-vaikalā Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem piegādes veidiem:
3.1.1. piegāde ar Omniva pakomātu starpniecību;
3.1.2. piegāde ar AS Eesti Post (Omniva) starpniecību;
3.2. Piegādes noteikumi un to izmaksas atšķiras atbilstoši pircēja izvēlētajam piegādes veidam un piegādes vietai.
3.3. Preču piegāde tiek veiktu uz pasūtījumā norādīto Pircēja adresi. Pirms piegādes veikšanas Pārdevējs vienojas ar Pircēju par preces piegādes laiku.
3.4. Pasūtījuma sagatavošanas termiņš ir 2-5 darba dienas.
3.5. Pasūtījuma piegādes termiņš Igaunijā ir 2 (divas) darba dienas pēc pasūtījuma sagatavošanas Baltijā 3 darba dienu laikā pēc pilnas pirkuma maksa saņemšanas. EU 5-15 darba dienu laikā pēc pilnas pirkuma maksa saņemšanas. Ārpus EU – tiek paziņots individuāli.
3.6. Preces saņemšana ir iespējama tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts.

4. PASŪTĪJUMA ATCELŠANA VAI IZMAIŅAS PASŪTĪJUMĀ

Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu izmaiņas jau izdarītā pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar Sheepberry OÜ, izmantojot e-pastu – ieva@sheepberry.ee

5. ATTEIKUMA TIESĪBAS

5.1. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atdodot nopirkto preci atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā.
5.2. Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, rakstot elektroniski uz adresi ieva@sheepberry.ee un norādot šādu informāciju:
5.2.1. skaidru un nepārprotamu apgalvojumu, ka Pircējs vēlas atkāpties no līguma;
5.2.2. pasūtījuma veikšanas datumu;
5.2.3. datumu, kad prece tika iegūta valdījumā;
5.2.4. Pircēja vārdu un uzvārdu;
5.2.5. precīzu preces nosaukumu.
5.3. Pircējs nodod preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par atteikuma tiesību izmantošanu.
5.4. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kopš Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma saņemšanas, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida bezskaidra naudas norēķinu līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies atšķirīgi.
5.5. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.
5.6. Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.
5.7. Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes tirdzniecības vietā). Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām sākotnējo izskatu. Ja prece ir bojāta, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci.
5.8. Pircējs preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kopā ar preces pavaddokumentiem – garantijas talonu (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.

6. PIETEIKUMS PAR LĪGUMAM NEATBILSTOŠU PRECI

6.1. Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes dienas. Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs nodevis un Pircējs pieņēmis attiecīgo preci.
6.2. Pircējs, kuram pārdota Līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai Pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:
6.2.1. novērš preces neatbilstību Līguma noteikumiem;
6.2.2. apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība Līguma noteikumiem;
6.2.3. attiecīgi samazina preces cenu;
6.2.4. atceļ Līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.
6.3. Vispirms Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai Pārdevējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību Līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība Līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

6.4.Pārdevējs nav atbildīgs par preces defektiem, kas radušies preču nolietojuma, apzinātu bojājumu, nolaidības, kopšanas pamācību neievērošanas, nepareizas lietošanas rezultātā.

7. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. 

8. AUTORTIESĪBAS
8.1. E-veikala satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis piekrišanu šādai darbībai. Aizliegums neattiecas uz satura ielādi un glabāšanu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un izdrukāšanu vienīgi personīgai (nekomerciālai) lietošanai.
8.2. E-veikala saturu ir atļauts citēt, saskaņā ar spēkā esošajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču aizliegts reproducēt, publicēt vai izplātīt e-veikala ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.

9. ATBILDĪBA

9.1. Pārdevējs neuzņemas atbilstību par izdevumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties e-veikalā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, tīmekļa vietne vai e-veikals jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai e-veikala darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.
9.2. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem.
9.3. Pārdevējs nav atbildīgs par e-veikala sistēmā un attēlos redzamo preču krāsu, lielumu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.
9.4. Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par e-veikala veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).
9.5. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoru un programmatūras tehniskām problēmām.

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Informācijas apmaiņa starp Pircēju un Pārdevēju notiek izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti www.sheepberry.ee/kontakti
10.2. Attiecības, kas izriet no darījumiem ar Pircējiem, kad Pircējs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi normatīvie akti par patērētāju tiesību aizsardzību.
10.3. Visas radušās domstarpības pēc iespējas tiek risinātas pārrunu ceļā.